คำสงวนสิทธิ์ 

บริษัท บอร์น ทู บี คอสเมติกส์ จำกัด หรือเรียกว่า "บอร์น ทู บี" ได้จดทะเบียนโดเมนในชื่อ "borntobe.co.th"

บอร์น ทู บี จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ บอร์น ทู บี เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ บอร์น ทู บี ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บอร์น ทู บี สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏใน เว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บอร์น ทู บี สงวนสิทธิ์ของ บอร์น ทู บี ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำ การแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด


หมายเหตุ
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้


ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจน รายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นั้น ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ บอร์น ทู บี ขอสงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสม


ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของ บอร์น ทู บี ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำ การลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือ เพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจาก บอร์น ทู บี ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะได้มีการระบุกำหนดไว้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์


ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ บอร์น ทู บี ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด บอร์น ทู บี ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่ ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ บอร์น ทู บี สงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสม


ข้อจำกัดความรับผิด
บอร์น ทู บี ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการ จำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า บอร์น ทู บี หรือตัวแทน ของ บอร์น ทู บี จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่ง อินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของ บอร์น ทู บี เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดย บอร์น ทู บี แต่อย่างใดทั้งสิ้น


การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อ บอร์น ทู บี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ บอร์น ทู บี จะถือว่าเป็น ทรัพย์สินของ บอร์น ทู บี บอร์น ทู บี สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่ บอร์น ทู บี พิจารณาเห็นว่าเป็นการ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้ง บอร์น ทู บี และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บอร์น ทู บี รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุ ประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของ บอร์น ทู บี การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ บอร์น ทู บี หรือการให้ข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์ของ บอร์น ทู บี เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลง ทะเบียนไว้กับ บอร์น ทู บี และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จาก บอร์น ทู บี ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลง ทะเบียนกับ บอร์น ทู บี โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจาก บอร์น ทู บี


กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว


แผงผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัท บอร์น ทู บี คอสเมติกส์ จำกัด

9/132 หมู่บ้านปริญญาดา(ฉลองรัช) หมู่ที่5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย

ติดต่อเรา : อีเมล์ webmaster@borntobe.co.th โทรศัพท์ 089-6626588, 02-5783839
Site Map | Privacy Policy | Disclaimer | ©2011 BORNTOBECOSMETIC Co., Ltd. All rights reserved.

9/132 Prinyada (Chalongrach) Moo5, PraditManutham23 Road., Ladprao Ladprao Bangkok 10320 Thailand

Contact us : email webmaster@borntobe.co.th Telephone: +66 2578 3839 Mobile: +66 8 9662 6588